V pondelok 10. júna 2019 sa v zasadačke Mestskej športovej haly Vlada Jančeka uskutočnilo rokovanie členov Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve mesta Kežmarok. Hlavným bodom rokovania bolo schválenie rozdelenia dotácií pre ostatné športové kluby, ktoré sú mimo Mestského športového klubu na rok 2019 podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016.

Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní 26. februára 2019 schválilo rozdelenie finančných dotácií pre športové kluby mimo Mestského športového klubu z rozpočtu mesta na rok 2019 podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016.

Si športovec a chceš pomôcť a podporiť vypracovať štúdiu o problematike osobnosti a imidžu? Ak máš 18 – 27 rokov, tak môžeš vyplniť dotazník, ktorý slúži práve pre potreby získania dát v danej problematike osobnosti a imidžu.

Stránky