Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry – cykloprístrešky, cyklostojany. Oprávnení žiadatelia na túto výzvu môžu byť mestá, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) v zmysle § 8 zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (ďalej len „zákon“) vyhlásila 30. 9. 2021 výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2021:

Výstavba cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v areáloch  základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí.

Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 30 tisíc eur.

Celková alokovaná čiastka: 750 000 €

Maximálna výška dotácie na jeden projekt: 30 000 €

Oprávnené obdobie realizácie projektu: 1.1.2022 - 31.12.2023.

Termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií: do 31.12.2021.

Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať písomne na e-mailovú adresu: cyklodotacie@mindop.sk

Dokumenty:

 

Cieľ výzvy

U detí chceme budovať zdravé a ekologické dopravné návyky. Na to však musia mať možnosť prísť do školy na bicykli a aj si ho v nej bezpečne odložiť. Podľa prieskumu Cyklokoalícia tri štvrtiny škôl nemajú dostatočné kapacity na parkovanie bicyklov. Preto nepochybujeme o tom, že o dotáciu na prístrešky bude veľký záujem.

Viac informácií nájdete tu: https://bit.ly/cyklopristresky