Niečo vyše sto prevádzkovateľom športovej infraštruktúry bola z Fondu na podporu športu vyplatená finančná pomoc v sume dohromady 1,4 milióna eur. O poskytnutí týchto prostriedkov rozhodli členovia správnej rady Fondu na podporu športu, ktorí na posledných dvoch zasadnutiach najvyššieho orgánu fondu schvaľovali žiadosti o mimoriadnu pomoc, ktoré mohli prevádzkovatelia športovej infraštruktúry zasielať na základe vypísanej výzvy. 

Hlavným účelom výzvy na predkladanie žiadostí o mimoriadnu pomoc, ktorú fond zverejnil ešte koncom apríla, bolo pokrytie časti fixných nákladov, ktoré museli prevádzkovatelia športovej infraštruktúry vynaložiť počas čiastočného alebo úplného uzavretia ich prevádzok v čase pandémie ochorenia COVID-19.  

Fondu na podporu športu bolo na základe tejto výzvy doručených spolu 110 žiadostí o finančný príspevok. Po procese formálnej kontroly a vyhodnotenia žiadostí následne správna rada fondu na zasadnutiach dňa 20. septembra a 20. októbra 2022 schválila mimoriadnu pomoc pre 101 subjektov v úhrnnej sume 1 400 526,60 eura. Tieto finančné prostriedky pritom už medzičasom boli všetkým prevádzkovateľom aj vyplatené. 

„V súvislosti so športovou infraštruktúrou bol Fond na podporu športu doposiaľ spájaný predovšetkým s poskytovaním finančných prostriedkov na jej výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu. Nemenej dôležité, a to najmä po mimoriadne ťažkých posledných rokoch je však to, aby ostala v prevádzke aj už existujúca športová infraštruktúra,“ povedal predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan

„V období prísnych hygienických opatrení bola síce prevádzka športovej infraštruktúry obmedzená, jej správcovia, vlastníci a prevádzkovatelia však aj naďalej museli znášať finančné bremeno množstva fixných nákladov. Som preto mimoriadne rád, že v rámci vypísanej výzvy vieme stovke prevádzkovateľom vyčleniť takmer 1,5 milióna eur. Portfólio subjektov, ktorým bola mimoriadna pomoc schválená, je naozaj pestré a nájdeme v ňom prevádzkovateľov veľkých športových arén, ale aj majiteľov malých fitnes centier. Aj táto skutočnosť potvrdzuje, že vypísaná výzva mala široký záber,“ dodal na záver Križan
 

Zoznam úspešných žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o mimoriadnu podporu pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001