Na ostatnom Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku, ktoré sa uskutočnilo 15. októbra 2020 schválili poslanci dotácie pre niektoré kežmarské športové kluby.

Schválené dotácie boli poslancom odporúčané Komisiou športu, ktorá sa uskutočnila ešte v auguste 2020 a dané dotačné sumy schválila.

Ide o Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov v znení VZN č. 8/2016 (ďalej len „VZN č. 3/2016“), kde stanovuje mesto Kežmarok podmienky a spôsob, za akých môže poskytnúť dotácie subjektom v ňom určeným.

Finančné prostriedky z dotácií mesta sa používajú na zabezpečenie športovej činnosti jednotlivých klubov a organizovanie podujatí telesnej kultúry a športu.

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvalilo dotácie pre športové kluby, ktoré o to požiadali formou vypracovania projektov. Išlo o tieto športové kluby a schválené dotácie pre rok 2020:

a) Plavecký oddiel MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z. vo výške 1900 €,

b) HOKEJOVÝ KLUB MLÁDEŽE KEŽMAROK vo výške 900 €,

c) Šport je cesta – hokejbal, oz vo výške 700 €,

d) Občianske združenie REDS CREW TRAININGS (účelovo na nákup náčinia) vo výške 1600 €,

e) Ping-pong club Fortuna-DUKLA Kežmarok (účelovo na nákup 2 stolnotenisových stolov hrúbky 25 mm za podmienky prevedenia pod správu majetku mesta Kežmarok) vo výške 1650 €.

 

Foto: fb rct