Fond na podporu športu zverejňuje a vyhlasuje ďalšiu výzvu, ktorej účelom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19. Po tom, čo Fond na podporu športu už vyplatil mimoriadnu pomoc profesionálnym i amatérskym športovým klubom, budú môcť tentoraz o príspevok žiadať aj prevádzkovatelia športovej infraštruktúry.

Ako vyplýva zo samotnej výzvy, jej cieľom je podpora podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru prostredníctvom pokrytia časti fixných nákladov, ktoré tieto podniky museli vynaložiť v čase ich núteného čiastočného alebo úplného uzatvorenia z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky, keď sa prejavili negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 na fungovanie prevádzok športovej infraštruktúry. Podmienkou – okrem iného – je, aby prevádzkovateľ začal svoju hospodársku činnosť vykonávať najneskôr 31. augusta 2020, bol priamo dotknutý reštrikciami prijatými príslušnými orgánmi v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, a súčasne vykázal pokles čistého obratu o najmenej 40 %.

Na výzvu je z rozpočtu Fondu na podporu športu vyčlenených 8 miliónov eur. Subjekty budú môcť svoje žiadosti predkladať od 15. mája 2022 do 31. mája 2022 prostredníctvom elektronického registračného systému fnps.egrant.sk. Okrem toho sú žiadatelia povinní zaslať žiadosť v súlade s pokynmi uvedenými vo výzve a v elektronickom registračnom systéme Fondu na podporu športu aj v písomnej forme, či už v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu fondu, alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky Ústredného portálu verejnej správy.

Text výzvy vrátane schémy štátnej pomoci je dostupný na webovom sídle Fondu na podporu športu www.fondnapodporusportu.sk v sekcii Zmierňovanie dopadov pandémie COVID-19 pod záložkou „Pripravované výzvy“. V prípade otázok k výzve sa subjekty môžu obrátiť na Kanceláriu Fondu na podporu športu elektronickou formou prostredníctvom emailu ziadosti.prevadzkovatelia@fnps.sk.

 

Dokumenty

29.04.2022

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001

29.04.2022

 

Príloha č. 2 k výzve č. 2022/001 – výpočet výšky pomoci

29.04.2022

 

Príloha č. 1 k výzve č. 2022/001 – schéma minimálnej pomoci

 

Zdroj: fnsp.sk