Mesto Kežmarok zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie v oblasti športu.

Žiadosť o finančnú dotáciu pre žiadateľa a podujatie je potrebné podať do podateľne v písomnej forme, ktorá je určená vo Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2016 na predpísanom tlačive s prílohami.

Pri podávaní žiadosti je potrebné vytlačiť a podpísať Čestné vyhlásenie z VZN č. 8/2016, ktoré je v jednej z príloh na strane 2.

Termín na predkladanie žiadosti o ostatné dotácie v oblasti športu je 11. apríla 2023!

 

Prílohy: Originál tlačiva žiadosti (3 strany) a VZN č. 8/2016 (2 strany).